Mekatronik

BORANG PENILAIAN PENGAJARAN PENSYARAH

Assalamualaikum...
Kaji selidik ini merupakan salah satu mekanisme penambahbaikan berterusan (CQI) dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan kepada pelajar.

Penilaian prestasi pensyarah wajib diisi oleh pelajar bagi setiap kursus diakhir semester. Kaji selidik ini meliputi penilaian terhadap keperibadian pensyarah dan juga proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sepanjang semester.

 

 

 

 

NAMA PELAJAR:

NO KAD PENGENALAN:

BAHAGIAN A : KEPERIBADIAN PENGAJAR
SKALA : 1- TIDAK PERNAH 2- HAMPIR TIDAK PERNAH 3- KADANG-KADANG 4- HAMPIR SENTIASA 5- SENTIASA
    1 2 3 4 5
1 Menepati masa
2 Penampilan Kemas
3 Kepekaan terhadap keselesaan pelajar
4 Keprihatinan yang tinggi terhadap pelajar
5 Layanan yang adil
6 Menghargai idea/komen
7 Meningkatkan motivasi pelajar
8 Mudah berurusan
BAHAGIAN B : PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SKALA : 1- TIDAK PERNAH 2- HAMPIR TIDAK PERNAH 3- KADANG-KADANG 4- HAMPIR SENTIASA 5- SENTIASA
    1 2 3 4 5
1 Menggalakkan komunikasi dua hala
2 Hasil pembelajaran (Kursus dan Topik) diterangkan dengan jelas
3 Penggunaan alat bantu mengajar (ABM)/ bahan bantu mengajar (BBM)
4 Pengajaran dan pembelajaran mengikut silibus
5 Mahir dan berpengetahuan dalam kursus yang di ajar
6 Mempelbagaikan kaedah penyampaian pengajaran
7 Menggunakan teknik penyampaian yang mudah difahami
8 Menerapkan nilai-nilai murni
9 Menggalakkan pelajar berfikir
10 Membimbing pelajar dalam penyelesaian masalah
11 Mengaitkan hubungan antara teori dan aplikasi
12 Komited di dalam proses pengajaran dan pembelajaran