Programme Educational Objectives - PEO

PEO 1 :  Graduan yang berpengetahuan serta berkemahiran teknikal yang cukup bagi melaksanakan tugasan.

              

PEO 2 :   Graduan yang mempunyai kemahiran asas komunikasi dan penyelesaian masalah.

              

PEO 3 :   Graduan yang bersikap positif dan beretika, mampu bekerja secara individu atau berkumpulan untuk memenuhi tanggungjawab mereka terhadap budaya kerja dan masyarakat.

             

PEO 4 :  Graduan yang boleh mencadangkan rancangan perniagaan.

         

PEO 5 :  Graduan yang memiliki keperluan pra-syarat yang telah ditetapkan untuk melanjutkan pelajaran.